Jiangsu Likang Medical Products Co. Ltd.

产品中心

位置: 首页 -

  • Product name: 化妆棉片

收藏

化妆棉片 化妆棉片 化妆棉片
化妆棉片 化妆棉片  化妆棉片

    
 

化妆棉片
产品名称 规格 包装 包装数量
圆形压花化妆棉片 直径5.6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
圆形水刺化妆棉片 直径5.6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
圆形水刺压花化妆棉片 直径5.6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
圆形压花化妆棉片 直径7.8CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
圆形水刺化妆棉片 直径7.8CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
圆形水刺压花化妆棉片 直径7.8CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
方形不水刺化妆棉片 4CM X 4CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
5CM X 5CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
6CM X 6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
7.5CM X 7.5CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
8CM X 8CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
10CM X 10CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
10CM X 20CM 塑料袋,盒装,纸包 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
方形水刺化妆棉片 4CM X 4CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
5CM X 5CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
6CM X 6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
7.5CM X 7.5CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
8CM X 8CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
10CM X 10CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
10CM X 20CM 塑料袋,盒装,纸包 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
长方形不水刺化妆棉片(压边或不压边) 5X6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
长方形水刺化妆棉片 5X6CM 塑料袋,盒装 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120片包装等
产品中心
Jiangsu Likang Medical Products Co. Ltd.
三港农副产品配送